Inti Ferreira

Winkelwagen Inloggen / Registreren

algemene voorwaarden

V1-2, uitgebracht op 21 mei 2020

Deze algemene voorwaarden, in de versie die van toepassing is op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, bepalen de commerciële relatie tussen IF - inti ferreira, de verkoper die het merk inti ferreira vertegenwoordigt, hiermee aangeduid (" IF ") en de klant (de "klant" ") en zijn van toepassing op de transacties die worden uitgevoerd via de online Web Boutique (www.intiferreira.eu) en aanverwante diensten die online bestellingen activeren, zoals persoonlijk stylingadvies via de klantenservice.

Aansprakelijkheid

IF sluit de aansprakelijkheid voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of die van zijn personeel of agenten niet uit. Niettemin is IF niet verantwoordelijk voor verliezen en schade die de klant zou kunnen lijden in de volgende situaties:

* niet veroorzaakt door schending door IF van deze algemene voorwaarden;

* een bijwerking van de hoofdschade die niet redelijkerwijs kan worden voorzien wanneer de klant de website begint te gebruiken * een verlies of schade is redelijkerwijs te voorzien wanneer dit duidelijk is voor IF en voor de klant op het moment van het aangaan van deze overeenkomst;

* als gevolg van het verzuim van IF om de Website geheel of gedeeltelijk aan te bieden, of het intrekken van artikelen van de Website of als gevolg van onze weigering om een bestelling om welke reden dan ook te accepteren;

* veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virus of andere technologisch schadelijke situatie die de informatietechnologieapparatuur van de klant kan beïnvloeden, zoals hardwareapparatuur, softwareprogramma's, gegevens of ander materiaal als gevolg van het gebruik van de website door de klant (inclusief het downloaden van inhoud via de website gekoppelde links);

* niet-nakoming door IF om aan zijn verplichtingen te voldoen wanneer dit verhinderd wordt door gebeurtenissen buiten zijn controle (inclusief, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, oproer, burgerlijke onrust, pandemie, oorlog, nucleair ongeval, terroristische activiteiten en daden van God).

De totale aansprakelijkheid van IF jegens de Klant voor verlies of schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst is beperkt tot maximaal 100% van de waarde van de door de Klant gekochte artikelen.

De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook geldig voor de wettelijke vertegenwoordiger, agenten van IF en leden van het programma "IF Alliance".

Geldige taal

Deze voorwaarden zijn geschreven in het Engels en vertaald in de optionele talen die beschikbaar zijn op de website van IF (www.intiferreira.eu) voor een betere winkelervaring. De Engelse taal is daarom de originele en geldige taal in geval van een conflict of geschil. De Engelse taal is ook de referentie voor de vertalingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd door de Nederlandse wet. IF kan echter kiezen of de wetgeving van het land of de staat waar de klant ingezetene is, van toepassing is. Nederland is overeengekomen als de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contracten tussen IF en de klant. De Klant onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. IF heeft echter het recht om juridische stappen te ondernemen tegen de klant in het rechtsgebied waar de klant woonachtig is.

Gedeeltelijke invaliditeit

In het geval dat een afzonderlijke paragraaf van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, blijft de geldigheid van de resterende paragrafen onaangetast.

Intellectuele eigendomsrechten

© 2020 copyright inti ferreira. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website is onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, de webpagina's, het webontwerp, programma's, video's, afbeeldingen, teksten, analyses.

De inhoud van de website en webservices van IF en / of inti ferreira mag niet worden gebruikt voor commerciële en / of openbare doeleinden. Het mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd of toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij het schriftelijk toegestaan is door IF inti ferreira-auteursrechtkennisgeving. Kennisgevingen over beschermde rechten mogen niet worden verwijderd.

Het is een gebruiker van IF of inti ferreira's website verboden om schade aan mensen aan te richten en hun persoonlijkheidsrechten te schenden. Ook is het voor de gebruiker verboden zich te gedragen op een manier die het openbare beleid schendt, om inhoud te verzenden die obsceen, lasterlijk, beledigend, pornografisch is of geweld kan veroorzaken of de privacy van een andere persoon kan binnendringen, en om industriële eigendomsrechten, auteursrechten of andere te schenden eigendomsrechten.

Elke gebruikersactiviteit gericht op het uitschakelen of blokkeren van de gehele of gedeeltelijke IF of inti ferreira's website en / of gerelateerde webservices en applicaties is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot IF die civiele of strafrechtelijke procedures in gang zet.

Het is de gebruiker ook verboden de website en webservices van IF en / of inti ferreira te gebruiken voor elk onwettig doel. In het bijzonder is het de gebruiker niet toegestaan om derden te registreren op de IF- en / of inti ferreira-website voor een abonnement op een nieuwsbrief of voor andere diensten (bijv. Webboetiek, retailerszone) zonder medeweten van derden en uitdrukkelijke toestemming.

Online bestellingen

Verzending en retourneren

Privacybeleid