Inti Ferreira

Winkelwagen Inloggen / Registreren

Algemene Voorwaarden

V1-3, uitgebracht op 1 Januari 2021

Deze algemene voorwaarden, in de versie die van toepassing is op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, bepalen de commerciële relatie tussen IF - inti ferreira, de verkoper die het merk inti ferreira vertegenwoordigt, hiermee aangeduid ("IF") en de klant. Ze zijn van toepassing op alle transacties die worden uitgevoerd via de online webwinkel die beschikbaar is op IF's website (www.intiferreira.eu) en op bijbehorende diensten die worden verleend in verband met online bestellingen. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, diensten zoals persoonlijk stylingadvies, passende services en andere diensten die worden aangevraagd via de klantenservice van IF. Voor zover van toepassing, zijn deze algemene voorwaarden verder geldig voor de navigatie via de website van IF door elke gebruiker, ongeacht of deze klant is of niet.


Aansprakelijkheid

IF sluit de aansprakelijkheid voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of die van zijn personeel of agenten niet uit. Niettemin is IF niet verantwoordelijk voor verliezen en schade die de klant zou kunnen lijden in de volgende situaties:


- niet veroorzaakt door schending van deze algemene voorwaarden door IF;

- veroorzaakt door een bijwerking van de hoofdschade die niet redelijkerwijs kan worden voorzien wanneer de klant de website begint te gebruiken;

- wanneer het veroorzaakte verlies of de veroorzaakte schade redelijkerwijs te voorzien en duidelijk is voor IF en voor de Klant op het moment van het aangaan van deze overeenkomst;

- als gevolg van het niet beschikbaar stellen van de Website door IF in zijn geheel of gedeeltelijk, of het terugtrekken van artikelen van de Website of vanwege de weigering van IF om een bestelling te accepteren, om welke reden dan ook;

- veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virus of andere technologisch schadelijke situatie die de informatietechnologieapparatuur van de klant kan beïnvloeden, zoals hardwareapparatuur, softwareprogramma's, gegevens of ander materiaal als gevolg van het gebruik van de website door de klant (inclusief het downloaden van inhoud via de website gekoppelde links);

- niet-nakoming door IF om aan zijn verplichtingen te voldoen wanneer dit verhinderd wordt door gebeurtenissen buiten zijn controle (inclusief, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, oproer, burgerlijke onrust, pandemie, oorlog, nucleair ongeval, terroristische activiteiten en daden van God).

De totale aansprakelijkheid van IF jegens de Klant voor verlies of schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst is beperkt tot maximaal 100% van de waarde van de door de Klant gekochte artikelen.

De hierboven vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordiger, de agenten van IF en de leden van de "E4Benefit" gemeenschap.


Geldige taal

Deze voorwaarden zijn geschreven in het Engels en vertaald in de optionele talen die beschikbaar zijn op de website van IF (www.intiferreira.eu) voor een betere winkelervaring. De Engelse taal is de originele en geldige taal in geval van een conflict of geschil. De Engelse taal is ook de referentie voor de vertalingen.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst worden beheerst en geïnterpreteerd door het Nederlandse recht.

Nederland, is overeengekomen als de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen IF en de klant.

De Klant onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

IF is echter gerechtigd naar eigen discretie gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Klant in het rechtsgebied waar de Klant woonachtig is.


Gedeeltelijke invaliditeit

In het geval dat een afzonderlijke paragraaf van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, blijft de geldigheid van de resterende paragrafen onaangetast.


Intellectuele eigendomsrechten

© 2020 copyright inti ferreira. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website is onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, de webpagina's, het webontwerp, programma's, video's, afbeeldingen, teksten, analyses.

De inhoud van IF's website, webservices en webapplicaties mag niet worden gebruikt voor commerciële en/of openbare doeleinden. Ze mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd of toegankelijk gemaakt voor derden, tenzij met toestemming van IF schriftelijk en met een IF auteursrechtvermelding. Elke kennisgeving van beschermde rechten mag niet worden verwijderd.

Het is een gebruiker van de website van IF niet toegestaan schade te berokkenen aan derden, waaronder personen, en hun privacy en persoonlijkheidsrechten te schenden. Ook is het de gebruiker verboden zich te gedragen op een manier die in strijd is met het overheidsbeleid, inhoud te versturen die obsceen, lasterlijk, beledigend of pornografisch is of die geweld kan uitlokken of de privacy van een andere persoon kan schenden, en industriële eigendomsrechten, auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden.

Elke gebruikersactiviteit gericht op het uitschakelen of blokkeren van de gehele of gedeeltelijke IF of inti ferreira's website en / of gerelateerde webservices en Webapps is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot IF die civiele of strafrechtelijke procedures in gang zet.

In het bijzonder is het de gebruiker niet toegestaan om derden te registreren op IF's Website, noch voor een abonnement op een nieuwsbrief, noch voor andere diensten (bijv. Webstore, E4Benefit-community, winkelierszone, etc.) zonder medeweten en uitdrukkelijke toestemming van de derde partij.

Online bestellingen

Verzending en retourneren

Privacybeleid